May 27, 2024

|    To Ηλεκτρονικό περιοδικό της Στερεάς.

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για 152 προσλήψεις διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν οι διορθωμένοι πίνακες με τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία της χώρας.

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για 152 προσλήψεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών σε 95 νοσοκομεία και την κάλυψη θέσεων στον τομέα της Υγείας.

Οι υγειονομικές περιφέρειες στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι οι εξής:

  • Αττικής
  • Πειραιώς-Αιγαίου
  • Μακεδονίας, Μακεδονίας-Θράκης
  • Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος
  • Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων
  • Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδος και Κρήτης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχουν κωλύματα διορισμού.

Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την 1η Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσας, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ – Υπεύθυνη Δήλωση» συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22.1.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 1.2.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης.

Τα απαιτούμενα από την πρόσκληση έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Παράβολο εκατό (100) Ευρώ το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου 67 → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αίτησής του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» ώστε αυτό να δεσμευτεί.

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα και τα κριτήρια που αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση υποψηφιότητάς του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. ΙΙΙ.

Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια επιτροπή. Βιογραφικό σημείωμα που θα υποβληθεί σε άλλη γλώσσα πλην την Ελληνικής δεν θα γίνει αποδεκτό.

Στο Βιογραφικό σημείωμα, οι υποψήφιοι μπορούν να αναγράψουν οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο θεωρούν χρήσιμο {ενδεικτικά: άλλες ξένες γλώσσες, επιμόρφωση, σεμινάρια, δεξιότητες πληροφορικής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία κατά την κρίση του υποψηφίου γνώση ή δεξιότητα.

Για ειδικές δραστηριότητες, όπως συγγραφικό έργο, παρουσιάσεις/εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας, να αναγράφεται αντίστοιχα, το βιβλίο, το επιστημονικό περιοδικό/εκδοτικός οίκος, τόμος, έτος έκδοσης/δημοσίευσης και για τις δραστηριότητες που έχει εκδοθεί απόφαση ή ΦΕΚ ο αριθμός τους.}.

Τα εν λόγω στοιχεία οι υποψήφιοι δεν τα προσκομίζουν, παρά μόνο εφόσον οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητο στο στάδιο της συνέντευξης.

Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση της διαδικασίας να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass) στην Ελληνική Γλώσσα. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

πηγή: https://www.dnews.gr

Facebook
Twitter
Pinterest